Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi Hudebním Centrem Vlašim a jeho obchodními partnery.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

Prodávající

Hudební Centrum Vlašim, IČ: 86565321, DIČ: CZ8201241180 se sídlem Polánka 4, 258 01 Vlašim. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v menu „Kontakty“.

 

Kupující

Kupující - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel.

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.

 

Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Prodejce světelné a zvukové techniky - při zahájení obchodních vztahů předkládá prodávajícímu doklady o svém podnikatelském oprávnění a o své právní subjektivitě (výpis z obchodního rejstříku, kopii živnostenského listu, Registraci k DPH) a je povinen tyto údaje průběžně aktualizovat.

Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který není spotřebitelem (prodejcem světelné a zvukové techniky nebo kupujícím s IČ), výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

Individuální smlouva s kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 

Kupní smlouva

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky a budou řešeny soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.hudebnicentrum-vlasim.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

 

2. Bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

3. Otevírací doba

Kamenná prodejna:

Vlašim - Polánka

Po - Pá   15:00 - 21:00

So  9:00 - 12:00  

Ne  16:00 - 21:00

 

Po předchozí domluvě i mimo provozní dobu.

 

4. Ceny zboží

Ceny zboží jsou v kamenné prodejně stejné jako na internetu. Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Aktuální ceny jsou uvedeny na internetových stránkách prodávajícího. Na některé druhy zboží může probíhat sleva, která je vždy časově omezena. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit slevu, pokud je dané zboží vyprodáno.

 

5. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky (PHE apod.). Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Je-li kupujícím spotřebitel, musí být u takovéhoto zboží předem seznámen se skutečností, že jde o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího.

Obrázky uvedené v e-shopu jsou pouze ilustrativní!!!

Objednávat je možno následujícími způsoby:

- prostřednictvím elektronického obchodu na www.hudebnicentrum-vlasim.cz

- elektronickou poštou na adrese obchod@hudebnicentrum-vlasim.cz

- osobně

- telefonicky

 

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (e-mail) a uvést následující údaje:

- jméno, příjmení a bydliště nebo obchodní jméno a sídlo kupujícího

- IČ a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH

- kód a název zboží dle ceníku

- jednotkovou cenu

- způsob odebrání a dopravy

- dodací adresu

- podpis osoby oprávněné objednávat zboží

- všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

 

6. Zrušení objednávky ze strany zákazníka

Kupující může zrušit svou objednávku, pokud ještě nebyla expedována a pokud nebyla přijata záloha. Zrušení se provádí výhradně telefonicky na 775 929 757. V případě že zásilka již byla expedována, má prodávající právo požadovat po kupujícím náhradu ve výši 400,- Kč v ČR a při zaslání do zahraničí skutečné náklady. Na přání zákazníka musí prodávající doložit skutečnost, že zásilka byla expedována. Zrušení objednávky e-mailem nemůžeme zaručit, chodí nám denně stovky e-mailů.

Pokud kupující zruší objednávku na kterou je vystavena záloha, nemá právo na vrácení zálohy.

 

Nepřevzetí zboží dodaného na dobírku Pokud zákazník nepřevezme z jakékoliv příčiny zboží dodané prostřednictvím dodávkové služby, bude mu vystavena faktura na dopravné (tam a zpět). Tuto fakturu je zákazník povinen uhradit do 14 dnů, jinak se vystavuje nebezpečí soudní žaloby.

 

7. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Kupující spotřebitel má právo v souladu § 53 odst. 7 obč. zák. odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci.

Zboží je kupující spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Zboží lze vrátit buď osobně na prodejně Hudebního centra Vlašim a nebo zasláno na adresu prodejny. Pokud kupující spotřebitel vrací zboží formou zaslání na adresu prodejny, hradí sám poštovné. V případě, že bude vrácené zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. zák.). Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu spotřebiteli vráceny do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího.

 

Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

e) na dodávku novin, periodik a časopisů,

f) spočívajících ve hře nebo loterii.

 

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude čerpána pro další nákup.

Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč. zák., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

 

Odstoupení od smlouvy kupujícím, který není spotřebitel

V případě, že kupující není spotřebitelem, může být kupujícímu nabídnuto náhradní odstoupení od kupní smlouvy v závislosti na stavu vráceného zboží, ušlé záruce a aktuální ceně vráceného zboží. Stav zboží je zhodnocen prodávajícím. V případě nedohodnutí podmínek akceptovatelných pro obě strany bude zboží vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Při vystavení dobropisu může být po kupujícím vyžadován občanský průkaz za účelem ochrany vlastnických práv kupujícího. Předložením OP kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle bodu 2. (osobních údajů ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

 

8. Platební podmínky

a) platba v hotovosti při nákupu

b) platba předem bankovním převodem

c) na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)

d) platba na fakturu se splatností (pouze při splnění podmínek pro poskytnutí kreditu)

e) na splátky (pouze v případě, že kupující splní podmínky společnosti poskytující splátkový prodej)

 

Zboží zůstává až do jeho úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

 

9. Dodací podmínky

Ihned k odeslání (dodání již druhý den od objednávky)

Zboží je možné ihned odeslat, ale nemusí být dostupné k okamžitému osobnímu odběru. Doba doručení závisí na formě dopravy (obchodník je schopen zboží předat dopravci ihned).

U dodavatele (dodání dva až čtyři dny od objednávky)

Zboží se nenachází na skladě obchodníka. V případě objednávky zákazníkem je obchodník schopen okamžitě zboží objednat.

Na dotaz (dodání až 14 dní)

Zboží se nenachází na skladě obchodníka. V případě objednávky zákazníkem obchodník vyrozumí zákazníka o datu expedice, podmínkách dodání. Jedná se především o produkty nedostupné u dodavatelů, produkty větších rozměrů nebo produkty s jinou platební možností.

 

Expedujeme zásilky společností Česká pošta, PPL a Zasilkovna.cz

 

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen (kupujícímu, který je spotřebitelem, je tento postup doporučen), aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu obchod@hudebnicentrum-vlasim.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje spotřebitele práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

10. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými právními předpisy ČR. Jako záruční list slouží nákupní doklad.

 

11. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 5.3.2012 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Jak nakupovat

Ceník služeb

Náš obchod nabízí následující typy doprav a plateb:

Vyzvednutí v prodejně  ZDARMA!

Zboží bude k vyzvednutí v prodejně. Sledujte "Moje objednávky", až tam naleznete "zboží připraveno k odběru". Poté si můžete zboží na prodejně vyzvednout. Zboží Vám rezervujeme týden.
Adresa: 258 01 Vlašim, Polánka 4,   Okres Benešov.
Je to asi 3 km směrem z Vlašimi na Votice, za Vlašimí odbočit směr Nesperská Lhota a pak vás ukazatele nesměrují. Pokud to nenajdete, volejte 775929757


Dodání zboží zásilkovou službou PPL

Přepravní společnost PPL doručuje zboží obvykle do 24 hodin po celé ČR. Zboží Vám bude doručeno následující pracovní den po potvrzení objednávky. Potvrzení Vám přijde na mail ihned, jak budou všechny položky z Vaší objednávky skladem. Zboží na další den zasíláme každý pracovní den pokud je objednávka přijata do 18:00.

Zboží je doručováno v pracovní dny 9:00 - 18:00, přesný výběr hodiny dodání není bohužel možný. PPL však nabízí alespoň přibližný harmonogram doručování. Pokud přepravcem nebudete zastiženi, dostanete do schránky informaci s dalším pokusem o doručení.Pokud potřebujete znát bližší informace o stavu a termínu dodání Vaší objednávky, můžete dle čísla balíku (najdete jej následující pracovní den po expedování objednávky v sekci Faktury i ve svém mailboxu) vyhledat svou zásilku na infolince PPL: 844 775 775 nebo ve formuláři dole:

Dodání zboží přímo prodejcem (platba hotově nebo převodem)
(Balné zdarma)

Vlašim a okolí (do 5km)  ZDARMA   vždy po 19 hodině na adresu, je třeba napsat do poznámky, že tuto službu vyžadujete. Vždy vás prodejce informuje o přijetí žádosti.

Benešov a okolí (do 5km)  60,- Kč  vždy ve středu po 20 hodině na adresu, je třeba napsat do poznámky, že tuto službu vyžadujete. Vždy vás prodejce informuje o přijetí žádosti.

Do 30km mimo výše uvedené (okres Benešov) 8,- Kč za km dle předchozí domluvy na adresu. Je třeba napsat do poznámky, že tuto službu vyžadujete. Vždy vás prodejce informuje o přijetí žádosti.

 

Platba bankovním převodem

zboží bude expedováno až po obdržení částky na účet. Pro var. číslo použijte číslo objednávky (faktury).

Čís. účtu u Fio Banka, a. s. , V Celnici 1028/10 Praha 1
2100160588/2010   v ČR  v CZK
2100160588/8338   v  SR  v EUR